Wizyt:
Dzisiaj: 12Wszystkich: 15158

Opis projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 300 gospodarstw domowych z terenu powiatu białobrzeskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności i trudnej sytuacji materialnej.

Drugim również ważnym celem mającym za zadanie wzmocnienie głównego celu projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego we wszystkich grupach społecznych i wiekowych poprzez otwarty dostęp do pracowni komputerowych z bezpłatnym Internetem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych i Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu, z których korzystać będą mieszkańcy wykluczeni cyfrowo i stanowiący grupę docelową.

 

Cel główny jest precyzowany poprzez szereg celów szczegółowych, a zarazem jest spójny z celem działania 8.3 PO IG w okresie realizacji jak i wymaganej trwałości projektu, tj.:

 

1) udostępnienie bezpłatnego Internetu dla 300 gospodarstw domowych z terenu powiatu białobrzeskiego

2) wyposażenie 300 gospodarstw domowych w zestawy komputerowe do korzystania z Internetu

3) udostępnienie 3 jednostkom podległym powiatowi dostępu do Internetu

4) wyposażenie 3 jednostek podległych powiatowi w zestawy komputerowe

5) nabycie umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu poprzez zorganizowanie 15-stu 2-dniowych szkoleń dla 300 gospodarstw domowych

6) przeprowadzenie promocji projektu związanej z upowszechnianiem korzyści płynących z wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych i idei społeczeństwa informacyjnego.

 

Grupę BO stanowią, w szczególności.:

- gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach  systemu pomocy  społecznej

- gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach  systemu świadczeń rodzinnych

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

- dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”

 

Wskaźniki produktu:

Ø  liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu 300 szt.

Ø  liczba jednostek sektora publicznego, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu 3 szt.

Ø  liczba zakupionych i zainstalowanych zestawów komputerowych 347 szt.

Ø  ilość przeprowadzonych akcji promocyjnych 3 szt.

Ø  liczba przeprowadzonych szkoleń 15 szt.

 

Wskaźniki rezultatu:

Ø  liczba gospodarstw domowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu 300 szt.

Ø  liczba jednostek sektora publicznego podległych powiatowi, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu 3 szt.

Ø  liczba przeszkolonych osób 300 os.

 

Cele jakościowe, których nie da się zmierzyć i zapisać w postaci liczb, a które zostaną osiągnięte przez BO to:

 

Ø  zwiększenie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przełamanie barier w umiejętnościach technicznych i zniwelowanie różnic w dostępie do urządzeń informatycznych,

Ø  zwiększenie kompetencji informatycznych uczestników projektu dzięki szkoleniom i codziennemu korzystaniu z komputerów, indywidualny rozwój i podnoszenie swojego statusu poprzez korzystanie z Internetu,

Ø  zwiększenie szans związanych z poszukiwaniem lub zmianą pracy zawodowej dzięki dostępowi do Internetu,

Ø  ograniczenie dysproporcji w dostępie do wiedzy, umiejętności korzystania z Internetu,

Ø  wsparcie walki z marazmem społecznym wśród dzieci i młodzieży,

Ø  zmniejszenie barier technicznych, ekonomicznych, materialnych i mentalnych w wykorzystaniu Internetu przez mieszkańców powiatu białobrzeskiego.