Wizyt:
Dzisiaj: 12Wszystkich: 15158

O projekcie

Informacje Ogólne

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

1. Tytuł  projektu:

Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim

2. Identyfikacja rodzaju interwencji

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś  Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne –  zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -  eInclusion

3.Realizator projektu

Powiat Białobrzeski

Plac Zygmunta 9

26-800 Białobrzegi

Uzasadnienie:

Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006.

Zgodnie z art. 16 ww. rozporządzenia, „Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a w szczególności – w dostępie do nich. W szczególności dostępność dla osób niepełnosprawnych jest jednym z kryteriów, których należy przestrzegać podczas określania operacji współfinansowanych z funduszy oraz które należy uwzględniać na poszczególnych etapach wdrażania”. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans i niedyskryminację tzn. że inwestycja w żaden sposób nie prowadzi do dyskryminacji odbiorców i realizatorów, na wszystkich etapach realizacji projektu. Wnioskodawca zadba o przestrzeganie równości bez względu na płeć, wiek, rasę, religię czy stopień niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne wchodzą w skład

grupy docelowej projektu i również spośród nich będą rekrutowani beneficjenci ostateczni projektu. Udostępnienie bezpłatnego Internetu jest w swej istocie częścią walki z barierami ograniczającymi pełne funkcjonowanie niepełnosprawnych w społeczeństwie. Udostępnienie bezpłatnego Internetu pozwoli na przezwyciężanie technicznych barier i trudności napotykanych przez osoby niepełnosprawne, które próbują w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Ponadto projekt będzie realizowany w oparciu o zasadę równych szans i niedyskryminację (we wszystkich aspektach: w odniesieniu do odbiorców i realizatorów, we wszystkich fazach realizacji projektu). Zgodnie z art. 17. rozporządzenia „Cele funduszy osiągane są w ramach zrównoważonego rozwoju oraz propagowania na poziomie Wspólnoty celu, jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego określonego w art. 6 Traktatu”. Projekt ma neutralny wpływ na środowisko naturalne, zastosowane w jego ramach rozwiązania nie oddziałują na środowisko w znaczącym stopniu, planowane w ramach projektu technologie odznaczają się niewielkim bądź żadnym stopniem ingerencji w stan otoczenia. inwestycja w żaden sposób nie prowadzi do degradacji lub pogorszenia stanu środowiska naturalnego. W ramach przedsięwzięcia nie planuje się większych robót budowlanych, w trakcie których środowisko naturalne mogłoby w jakikolwiek sposób ucierpieć. Działająca sieć może wpływać jedynie na stan środowiska i na stan zdrowia ludzi, poprzez promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie świetlne. Jednakże, wpływ ten jest zasadniczo znikomy, niemniej jest uzależniony od przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Reasumując, przedmiotowy projekt odpowiada na założenia polityk horyzontalnych UE. Projekt obejmie miejscowości z terenu Powiatu Białobrzeskiego.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 2.247.543,00 PLN.

Trwałość projektu

Termin zakończenia przedmiotowego projektu przypada na III kwartał 2015. Po tym okresie, tj. od IV kwartału 2015r. przez okres 5 lat projekt będzie zarządzany i finansowany przez Powiat Białobrzeski. Dostęp do Internetu zostanie zapewniony dzięki działającym na terenie powiatu dostawcom usług internetowych poprzez wybór jednego z nich, zgodnie z ustawą Pzp. W dłuższej perspektywie spodziewany jest pozytywny wpływ projektu na rozwój ekonomiczny powiatu, w tym grup obecnie zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie możliwości aktywnego udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym. Rozwój usług cyfrowych w powiecie znacząco wzrośnie dzięki prowadzonym szkoleniom i działaniom promocyjnym. Cele projektu oraz jego funkcjonowanie zostaną zachowane w okresie 5 lat od daty zakończenia projektu. Trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona poprzez stabilność instytucjonalną, finansową i prawną powiatu. Trwałość instytucjonalna:

Zarządzanie majątkiem powstałym w wyniku realizacji projektu spoczywać będzie na właściwej jednostce powiatu posiadającej stosowne kompetencje, uprawnienia oraz odpowiednie doświadczenie w tym zakresie. Powiat Białobrzeski dysponuje odpowiednim zakresem środków i możliwości, pozwalającym utrzymać rezultaty projektu. Stan techniczny produktów powstałych w wyniku realizacji analizowanego projektu będzie nadzorowany w sposób ciągły. Zapewni to długotrwałe użytkowanie rezultatów zrealizowanego projektu. Trwałość finansowa: przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt będzie własnością powiatu, dlatego też powiat przekazując sprzęt zastrzeże sobie możliwość kontroli sprzętu w celu zachowania trwałości projektu. Przez okres 5 lat powiat będzie opłacał pasmo dostępu do Internetu BO, oraz będzie ponosić wszelkie koszty związane z

ubezpieczeniem tego sprzętu i jego serwisowaniem. Środki będą zabezpieczone w corocznym budżecie powiatu. Trwałość prawna projektu będzie zapewniona poprzez brak jakichkolwiek przesłanek ustawowych lub programowych mogących prowadzić do głębokiej reorganizacji podmiotowej wnioskodawcy przy realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu. Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem krajowym jak i wspólnotowym, w tym: prawem zamówień publicznych, prawem ochrony środowiska, politykami horyzontalnymi UE. Należy stwierdzić, iż przyjęte rozwiązanie dotyczące eksploatacji zakładanej do realizacji w ramach projektu inwestycji, jak również sposób zapewnienia środków finansowych na utrzymanie i eksploatację majątku, gwarantuje trwałość i stabilność analizowanego projektu pod względem instytucjonalnym, finansowym i prawnym – trwałość rezultatów projektu zostanie zachowana.

 

Uzasadnienie projektu

Na etapie analizy zidentyfikowano liczebność grupy docelowej. Bariery w dostępie do Internetu dla zidentyfikowanej wyżej GD to : brak środków na opłacanie dostępu do łączy, trudny dostęp do miejsc z bezpłatnym DDI.W niektórych miejscowościach usługi DDI świadczy tylko jeden operator w niektórych nie ma w ogóle dostępu do stałych łączy. Przy pokonaniu ww. barier możliwe byłoby wciągnięcie grupy docelowej do „obiegu elektronicznego”. Rozpoznanie przeprowadzone wśród wybranych GD z grupy docelowej potwierdziło potrzeby w tym zakresie. Realizacja projektu zapewnia możliwość przyłączenia Internetu w gospodarstwach domowych na obszarach objętych projektem. Obejmuje zakup łącza internetowego i zakup sprzętu komputerowego. Konieczne wyposażenie w urządzenia i oprogramowanie umożliwiające zarządzanie siecią i zapewniające bezpieczeństwo oraz uniemożliwiające .niepożądane podłączenia. Urządzenia dla BO-umożliwią BO odbiór Internetu wymaga tego sytuacja materialna GD–budżety gospodarstw GD nie pozwalają na zakup tych urządzeń. Szkolenia pozwolą BO poprzez podniesienie ich kompetencji w odpowiednim zakresie na efektywne i bezpieczne wykorzystywanie nowych technologii. Zakup sprzętu pozwoli na obniżenie kosztów szkoleń oraz dzięki późniejszemu udostępnieniu lokalnej społeczności przyczyni się  dodatkowo do zmniejszenia skali wykluczenia cyfrowego. W projekcie przewidziano niezbędne wydatki na łącza i serwis sprzętu powierzonego BO. Realizacja projektu zapobiega wykluczeniu cyfrowemu dużej grupy gospodarstw GD.BO uzyskają bezpłatny DDI. Bez realizacji projektu BO nie mają szans stać się częścią społeczeństwa informacyjnego. Efekty realizacji projektu będą długofalowe (zapobieganie dziedziczeniu biedy, wyrwanie z marazmu i zmiana postaw życiowych, rozwój indywidualny i gosp. Wiele GD to rodziny, które dotyka bezrobocie, różnego rodzaju patologie, a w skrajnych wypadkach wykluczenie społeczne. Wykształcenie członków tych rodzin jest zazwyczaj niskie, co potwierdzają dane GOPS-ów. Ubóstwo oraz brak odpowiedniej wiedzy stawiają tę grupę w niekorzystnej sytuacji względem postępu technologicznego. Umiejętność obsługi komputera i Internetu jest jedną z kompetencji kluczowych, bez której trudno znaleźć pracę. Głowy rodzin skupiają się na codziennym życiu i nie dbaniu o to, że oni i ich bliscy są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym. Ich dzieci mają przez to utrudniony rozwój, osiągają gorsze wyniki w nauce i często spychani są na szkolny margines. Podobna sytuacja jest z osobami niepełnosprawnymi, cechuje ich wycofanie z aktywnego życia społecznego i zawodowego. Przyczynami tej sytuacji są: nie rozwinięte kompetencje osobiste, niskie umiejętności społeczne, bariery w komunikacji itp. Z informacji uzyskanych z GOPS-ów wielu świadczeniobiorców stwierdziło, że obszarem problemowym na terenie gmin powiatu jest słaby dostęp do Internetu, a główną barierą w dostępie do Internetu jest brak środków na opłacanie dostępu do łączy, brak środków na zakup komputera. Wdrożenie planowanego projektu jest w stanie zlikwidować bariery na jakie napotykają się BO i ustrzec tym samym przed wykluczeniem cyfrowym. Wszyscy odbiorcy otrzymają nowy sprzęt i dostęp do Internetu, na co obecnie z powodów finansowych nie mogą sobie pozwolić.

BO otrzymają w ramach projektu wsparcie merytoryczne dzięki szkoleniom przeprowadzonym przez profesjonalnego trenera, otrzymają materiały szkoleniowe w formie publikacji w zakresie praktycznego wykorzystania komputera i Internetu. Udział w szkoleniach komputerowych osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym pozwoli na zdobycie nowych umiejętności (realizacja dz. Nr 5). Ponadto uczestnicy uzyskają wsparcie techniczne ze strony informatyka, który stale będzie monitorował i wspomagał BO od strony technicznej. Zarządzanie projektem będzie spoczywało na ZP, który odpowiedzialny będzie za powodzenie projektu, tj.: wdrażanie, realizację oraz kampanię informacyjno-promocyjną. Szeroka akcja informacyjna na temat projektu zmieni sposób myślenia mieszkańców powiatu i wskaże, jak ważną rolę odgrywa rozwój technologiczny i wykorzystanie technik teleinformatycznych w życiu codziennym przy współudziale środków unijnych. Tym samym wdrożenie projektu przyniesie szereg korzyści.